Miljø og bærekraft

Numehytta ønsker å bidra til et bedre miljø og følger nasjonale prinsipper for bærekraftige reisemål utarbeidet av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv. Disse bygger igjen på FN-WTO sine internasjonale prinsipper:

Miljø og bærekraft

Numehytta ønsker å bidra til et bedre miljø og følger nasjonale prinsipper for bærekraftige reisemål utarbeidet av Innovasjon Norge og NHO Reiseliv. Disse bygger igjen på FN-WTO sine internasjonale prinsipper:

A. Bevare natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom: Numehytta bruker lokal historie og tradisjoner for å styrke identiteten og øke opplevelsen av Vegglifjell. Vi bruker elementer fra lokal byggeskikk, lokale navn på hyttene og spiller for øvrig på lokal mat, musikk og historiefortellinger.

2. Landskapet: Vi ønsker at Vegglifjell skal oppleves som et flott og unikt naturlandskap der hytter, veger og andre inngrep tilpasser seg til landskapet, og ikke motsatt. Våre hytter og hyttefeltene vi er engasjert i skal ikke dominere landskapet, men bidra til å opplevelsen av det vakre fjellandskapet. Plassering og utforming av hytter, materialvalg og fargevalg har avgjørende betydning. Hyttene og hyttefeltene skal ikke hindre tilgang til flotte tur- og leikeområder. Gjennom tilrettelegging for skiløyper, turstier osv. skal tilgangen til natur og friluftsområder sikres og styrkes.

3. Naturmangfold: Vi vil bidra til å bevare naturmangfoldet på Vegglifjell. Ved planlegging av hyttefelt og veger er det vurdert konsekvenser overfor sårbare arter og naturtyper. Det er spesielt viktig å hindre forstyrrelser på villreinen på vinterbeite, ved å stanse oppkjøring av skiløyper når det trekker villrein i nærheten av skiløypene. Det er også viktig å unngå inngrep langs vann og vassdrag og i myrområder. Naturmangfoldet er viktig for å oppleve fjellnaturen på Vegglifjell.

4. Rent miljø og effektiv ressursbruk: Avløp fra alle våre hytter samles i godkjente renseanlegg med et faglig opplegg for drift. Dette hindrer forurensning av grunnvann, vann og vassdrag i fjellnaturen. Vi sørger for en betryggende avfallshåndtering på byggetomta slik at ikke bygningsmaterialer forsøpler omgivelsene. Vi arbeider for en effektiv ressursbruk av bygningsmaterialer og energi. Vår byggemetode gir lite svinn av materialer og reduserer avfallsmengdene fra hyttebygging. Vår byggemetode reduserer energibruk til opptørking av fuktige byggverk. Vår byggemetode bruker «kortreiste materialer» med minimal transport. Med relativ kort reisevei til Vegglifjell sparer du som hytteeier tid, penger og miljø på reisevei til hytta.

B. Styrke sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping: Numehytta er lokal verdiskaping og gir lønnsomme arbeidsplasser lokalt, noe som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn i Numedal. Vi bidrar til et godt friluftslivs-, kultur- og aktivitetstilbud, som også kommer innbyggerne til gode og som øker lokal bolyst. Våre samarbeidspartnere har arbeidsvilkår for sine ansatte som hindrer sosial degradering og utnytting av arbeidstakere ved hyttebygging.

6. Lokal kontroll og engasjement: Numehytta arbeider for mest mulig lokal styring på Vegglifjell. Vi ønsker ikke sterke utenbygds kapitalkrefter som kjøper opp utbyggingsrettigheter, som tenker kortsiktig gevinst og som reiser med fortjenesten når hytteområdene er ferdig utbygd. Vi ønsker å inkludere og involvere lokalbefolkning og hytteeiere i det som skjer på Vegglifjell.

7. Jobbkvalitet for ansatte: Numehytta arbeider for å sikre god jobbkvalitet for alle ansatte i byggevirksomhet og turistvirksomhet på Vegglifjell. Vi vil unngå enhver form for diskriminering av ansatte.

8. Gjestfrihet, trygghet og opplevelseskvalitet: Numehytta arbeider for at du som vår hyttegjest skal oppleve Vegglifjell som et gjestfritt og trygt område med mange og gode opplevelser. Vi ønsker å holde et høyt servicenivå overfor alle våre kunder. Vi vil legge til rette for funksjonshemmede gjennom universell utforming av våre hytter. Vi vil ta i mot og følge opp alle våre kunder på en like god måte, uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemming eller andre faktorer.

C. Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktig og konkurransedyktig lokalsamfunn: Numehytta arbeider for at Vegglifjell skal være et attraktivt og konkurransedyktig hytteområde på lang sikt. Vi arbeider for at Veggli og Numedal skal være levedyktige lokalsamfunn gjennom mest mulig lokal verdiskaping basert på sunn konkurranse mellom dyktige bedrifter. Vi arbeider for å fremme robuste og rettferdige løsninger for å finansiere fellesgoder som skiløyper og turstier. Dette kommer våre kunder til gode.

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige bedrifter: Numehytta er et selskap som baserer vår virksomhet på utstrakt samarbeid mellom mange lokale selskaper. Vi arbeider for gode samarbeidsavtaler som gjør at alle involverte parter har en bærekraftig og sunn økonomi. Vi bidrar til å heve kompetansen i bedriftene slik at de er i stand til å utvikle seg positivt over tid. Vi arbeider for å fremme samhold og samarbeid mellom bedriftene på Vegglifjell og i Numedal.